Oktober 2019 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 896 miljoner kronor i oktober, vilket är 12 miljoner kronor (0,4 procent) högre än i oktober 2018.

Hittills i år är utgifterna 28 705 miljoner kronor, vilket är 331 miljoner kronor (1,1 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 896 12 28 705 - 331 34 878
1:1 Garantipension till ålderspension 1 092 8 10 987 16 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 852 - 40 8 688 - 414 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 798 28 7 615 1 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 100 7 965 68 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 53 8 450 - 2 580
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt