Oktober 2019 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 7 900 miljoner kronor i oktober, vilket är 170 miljoner kronor lägre jämfört med oktober 2018. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 81 561 miljoner kronor, vilket är 1 506 miljoner kronor (1,8 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-oktober till 36 857 miljoner kronor, vilket är 1 412 miljoner kronor (3,7 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Antalet nybeviljade ersättningar har dock ökat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i oktober till 2,1 vilket är 6,2 procent högre jämfört med motsvarande period 2018.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-oktober till 30 989 miljoner kronor, vilket är 126 miljoner kronor (0,4 procent) lägre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för oktober uppgår till 9,5 dagar, vilket är 2,7 procent lägre än sjukpenningtalet för oktober 2018. Sjukpenningtalet för kvinnor i oktober var 87,9 procent högre än sjukpenningtalet för män. I oktober 2018 var sjukpenningtalet för kvinnor 89,9 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Oktober 2019 Oktober 2018 Förändring %
Samtliga 2,1 2,0 6,2
- Kvinnor 2,2 2,1 5,1
- Män 2,1 1,9 7,2

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Sjukpenningtalet, antal dagar
Oktober 2019 Oktober 2018 Förändring %
Samtliga 9,5 9,7 -2,7
- Kvinnor 12,4 12,8 -3,0
- Män 6,6 6,8 -2,0

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 900 - 170 81 561 - 1 506 97 654
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 031 - 77 30 989 - 126 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 641 - 147 36 857 - 1 412 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 - 5 1 094 - 31 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 221 - 9 2 240 - 119 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 32 - 1 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 87 9 2 197 - 162 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 5 0 920 - 31 957
2:1 Försäkringskassan 801 58 7 175 372 8 638
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 57 5 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt