Oktober 2019 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 47,1 miljarder kronor i oktober. Det är 30,8 miljarder kronor (39,5 procent) lägre än i oktober 2018. Riksgäldskontorets nettoutlåning minskade utgifterna med 31,6 miljarder kronor i oktober. Det är 25,1 miljarder kronor mer än i oktober 2018.

Hittills i år uppgår utgifterna till 716,1 miljarder kronor. Det är 49,8 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2018. Det beror främst på att Riksgäldskontorets nettoutlåning var 75,3 miljarder kronor lägre än 2018. Även utgifterna för Migration är lägre hittills i år, totalt 5,6 miljarder kronor. Utgifterna för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering är 4,4 miljarder kronor läge.

Utgifterna för Allmänna bidrag till kommuner, Statsskuldsräntor m.m, Avgifterna till Europeiska unionen och Kommunikationer är alla högre hittills i år. Totalt 23,6 miljarder kronor.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 227 7 12 177 502 14 743
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 132 3 145
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 66 7 857 67 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 70 - 2 667 10 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 8 - 3 90 17 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 2 87 9 102
3:1 Sametinget 4 - 1 43 6 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 666 - 2 6 361 146 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 271 2 2 493 100 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 8 - 31 407 - 23 517
6:2 Justitiekanslern 4 0 43 3 50
6:3 Datainspektionen 9 1 84 16 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 17 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 42 168 38 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 2 111 - 3 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 - 1 11 - 1 15
8:1 Mediestöd 50 - 5 554 103 622
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 31 3 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 21 5 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 575 36 14 067 736 17 293
1:1 Statskontoret 8 1 72 0 98
1:2 Kammarkollegiet 6 - 2 62 4 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 12 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 327 15 11 190 215 13 651
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 8 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 52 0 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 2 132 - 10 166
1:9 Statistiska centralbyrån 48 2 461 15 567
1:10 Bidragsfastigheter 21 - 2 169 - 1 269
1:11 Finansinspektionen 51 0 497 7 604
1:12 Riksgäldskontoret 27 4 228 1 325
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 8 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:15 Riksrevisionen 25 - 1 274 1 333
1:16 Finansmarknadsforskning 0 - 1 17 - 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 2 76 3 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 8 0 116 21 178
1:19 Statens servicecenter 24 23 462 457 562
3 Skatt, tull och exekution 1 012 36 9 438 181 11 509
1:1 Skatteverket 667 26 6 219 22 7 569
1:2 Tullverket 183 18 1 596 90 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 161 - 8 1 624 68 1 960
4 Rättsväsendet 4 441 403 39 622 2 449 49 203
1:1 Polismyndigheten 2 466 353 21 051 1 867 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 135 - 3 1 256 98 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 136 18 1 271 58 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 61 0 553 12 686
1:5 Sveriges Domstolar 516 - 1 4 806 104 5 815
1:6 Kriminalvården 740 10 7 399 58 9 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 15 3 117 10 150
1:8 Rättsmedicinalverket 37 4 365 23 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 - 3 38 0 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 6 83 10 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 297 29 2 486 199 3 021
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 1 79 17 78
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 12 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 13 0 38 - 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 1 13 0 21
1:17 Domarnämnden 1 0 6 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 - 2 45 - 6 108
5 Internationell samverkan 110 37 1 983 435 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 39 - 7 1 487 365 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 15 4 143 11 193
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 12 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 - 4 7 0 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 32 2 44
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 44 2 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 24 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 16 0 19
1:9 Svenska institutet 16 6 103 13 125
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 9 - 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 24 38 106 43 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 868 - 539 38 058 1 335 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 228 241 25 522 966 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 75 - 7 713 43 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 825 - 881 4 797 - 1 232 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 35 - 70 424 74 692
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 8 1 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 20 13 173 36 206
1:7 Officersutbildning m.m. 19 1 189 23 221
1:8 Försvarets radioanstalt 117 30 944 89 1 234
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 25 8 176 28 231
1:10 Nämnder m.m. 1 0 5 0 6
1:11 Försvarets materielverk 115 106 1 120 1 057 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 7 0 9
2:1 Kustbevakningen 119 13 1 013 31 1 258
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 38 37 97 44 130
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 16 - 23 152 25 191
2:4 Krisberedskap 65 - 18 929 23 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 122 9 1 026 40 1 372
2:7 Statens haverikommission 4 0 34 - 1 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 38 3 299 12 397
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 47 0 58
7 Internationellt bistånd 2 919 483 34 777 2 404 44 158
1:1 Biståndsverksamhet 2 791 481 33 580 2 320 42 661
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 106 2 1 032 72 1 288
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 12 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 - 1 99 8 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 8 - 1 39 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 14 4 18
8 Migration 1 044 - 677 9 937 - 5 594 12 418
1:1 Migrationsverket 381 - 39 3 653 - 575 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 485 - 626 4 374 - 4 615 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 0 113 28 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 83 - 3 792 19 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 26 0 233 - 4 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 29 - 6 246 - 256 422
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 29 3 238 15 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 - 6 93 - 8 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 1 195 - 200 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 330 52 66 188 403 81 502
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 1 30 2 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 3 63 - 2 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 123 4 145
1:4 Tandvårdsförmåner 753 0 5 471 168 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 23 483 1 046 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 574 351 8 186 1 753 8 949
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 28 - 102 377 - 51 476
1:8 Bidrag till psykiatri 22 11 2 028 411 2 113
1:9 Läkemedelsverket 13 1 108 - 4 137
1:10 E-hälsomyndigheten 9 3 65 - 12 118
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 330 330 1 620
2:1 Folkhälsomyndigheten 34 5 330 17 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 5 - 3 57 - 12 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 2 1 70 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 47 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 2 19 0 25
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 60 49 585 - 128 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 16 6 119 35 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 949 - 351 20 086 - 728 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 83 - 61 919 - 1 821 1 367
4:6 Statens institutionsstyrelse 89 - 3 883 39 1 132
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 6 7 828 - 641 926
5:1 Barnombudsmannen 1 - 3 21 2 26
5:2 Barnets rättigheter 1 1 15 - 7 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 20 - 9 149 - 21 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 33 4 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 53 - 4 475 63 632
8:1 Socialstyrelsen 52 - 10 507 - 37 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 54 - 3 551 - 9 771
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 900 - 170 81 561 - 1 506 97 654
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 031 - 77 30 989 - 126 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 641 - 147 36 857 - 1 412 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 - 5 1 094 - 31 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 221 - 9 2 240 - 119 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 32 - 1 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 87 9 2 197 - 162 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 5 0 920 - 31 957
2:1 Försäkringskassan 801 58 7 175 372 8 638
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 57 5 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 896 12 28 705 - 331 34 878
1:1 Garantipension till ålderspension 1 092 8 10 987 16 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 852 - 40 8 688 - 414 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 798 28 7 615 1 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 100 7 965 68 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 53 8 450 - 2 580
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 766 197 81 513 1 891 97 332
1:1 Barnbidrag 2 825 122 27 617 1 356 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 330 85 37 505 455 44 454
1:3 Underhållsstöd 231 8 2 242 107 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 1 12 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 - 2 829 43 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 316 - 14 3 362 - 48 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 6 086 - 53 7 303
1:8 Bostadsbidrag 374 3 3 860 31 4 547
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 354 - 678 14 764 - 4 376 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 5 - 23 167 - 33 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 928 - 556 10 370 - 3 607 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 265 - 133 3 057 - 1 140 3 704
1:4 Hemutrustningslån 6 - 5 65 - 54 166
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 1 101 3 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 7 5 66 - 5 77
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 122 59 425 88 481
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 8 0 59 - 3 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 22 - 7 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 - 25 420 379 421
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 15 3 22
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 980 - 561 61 859 306 74 304
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 624 - 35 6 253 - 365 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 388 185 22 712 859 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 653 - 509 8 825 - 1 550 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 647 - 44 16 491 1 318 19 532
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 - 2 89 - 5 121
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 74 - 46 884 - 170 1 492
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 1 33 - 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 - 1 60 3 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 48 1 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 7 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 116 - 2 1 737 545 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 390 - 78 3 920 - 346 4 994
1:13 Lån till körkort 5 0 50 44 151
2:1 Arbetsmiljöverket 53 - 20 630 - 24 768
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 26 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 7 42 1 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 17 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 1 20 11 33
15 Studiestöd 2 391 108 18 679 1 525 24 694
1:1 Studiehjälp 423 3 3 418 201 4 267
1:2 Studiemedel 1 629 108 12 506 1 223 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 186 2 1 486 - 15 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 45 12 166 - 4 152
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 0 44 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 2 18 - 1 29
1:7 Studiestartsstöd 24 - 11 298 94 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 77 - 3 730 25 891
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 12 1 15
16 Utbildning och universitetsforskning 5 094 - 1 225 65 319 2 399 80 312
1:1 Statens skolverk 92 15 804 - 19 1 103
1:2 Statens skolinspektion 33 - 1 330 - 8 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 94 24 542 - 2 733
1:4 Sameskolstyrelsen 4 - 1 44 0 50
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 62 - 317 1 936 - 676 3 536
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 40 29 247 9 305
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 4 4 4 549 157 4 595
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 25 110 - 24 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 70 4 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 23 9 92 7 307
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 11 - 2 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 99 6 117
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 8 - 2 2 200 66 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 302 - 32 1 956 163 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 1 970 - 322 1 971
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 18 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 011 - 9 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 122 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 4 - 968 3 449 2 478 3 500
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 0 122 11 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 18 4 140 0 194
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 150 4 1 490 26 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 184 6 1 814 38 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 176 4 1 752 29 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 190 7 1 869 42 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 3 1 796 27 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 330 26 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 3 1 471 22 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 5 1 387 29 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 119 3 1 183 19 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 96 3 952 20 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 3 1 315 24 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 3 757 18 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 609 8 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 330 30 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 2 984 17 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 133 4 1 315 26 1 581
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 571 9 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 34 2 330 9 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 562 8 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 205 6 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 91 2 892 2 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 1 286 7 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 68 1 674 10 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 23 1 227 6 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 469 7 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 209 5 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 81 3 792 12 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 203 5 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 210 3 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 83 2 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 52 1 515 7 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 100 5 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 171 2 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 43 1 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 88 2 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 30 1 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 43 1 424 6 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 66 4 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 364 4 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 67 3 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 1 385 5 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 85 3 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 333 5 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 60 3 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 336 5 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 54 2 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 261 3 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 44 2 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 309 5 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 56 4 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 138 2 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 17 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 54 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 111 2 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 17 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 356 5 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 72 3 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 30 5 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 294 8 2 812 73 3 424
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 59 41 468 80 655
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 351 3 422
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 219 4 2 186 33 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 0 46 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 461 29 4 899 90 5 984
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 - 7 357 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 8 150 7 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 18 8 821 225 973
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 26 - 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 46 1 56
3:7 Kungl. biblioteket 33 0 298 0 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 23 20 57 28 49
3:9 Sunet 3 3 44 7 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 0 7
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 3 26 26 45
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 0 93 0 100
4:1 Internationella program 0 0 67 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 - 1 8 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 - 1 20 5 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 172 - 636
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 19
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 2 - 24
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 523 - 7 14 756 92 15 801
1:1 Statens kulturråd 4 - 1 42 6 56
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 53 45 470 1 481
1:3 Skapande skola - 7 0 167 - 16 177
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 28 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 3 8 4 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 343 4 1 486 21 1 495
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 12 0 15
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 91 1 909 9 1 082
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 - 1 204 3 214
2:3 Statens musikverk 8 2 89 2 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 0 116 6 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 12 4 106 14 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 54 1 68
4:1 Statens konstråd 3 2 19 6 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 1 29 6 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 11 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 17 2 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 130 - 4 420 18 467
6:1 Riksarkivet 35 3 362 12 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 0 229 13 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 - 28 157 60 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 118 6 1 110 69 1 288
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 219 3 263
8:3 Bidrag till vissa museer 6 0 69 3 76
8:4 Forum för levande historia 3 - 2 36 - 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 10 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 18 0 77 - 2 82
10:1 Filmstöd 0 - 15 562 - 5 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 17 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 3 - 1 28 - 7 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 - 2 35 - 2 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 231 - 8 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 11 8 - 54 10
13:1 Stöd till idrotten 488 0 1 954 - 9 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 1 27 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 21 12 162 14 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 074 - 11 4 298 - 60 4 298
14:2 Bidrag till tolkutbildning 4 - 1 42 - 5 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 34 - 8 162 - 28 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 144 3 190
15:1 Spelinspektionen 5 - 1 50 6 74
8:4 (2017) Riksutställningar 2 2
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 263 - 227 2 234 1 3 987
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 10 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:4 Boverket 24 - 3 242 20 319
1:5 Statens geotekniska institut 5 1 37 2 47
1:6 Lantmäteriet 52 5 501 44 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 6 - 186 8 - 385 240
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 - 1
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 161 - 47 1 164 265 2 250
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 4 2 28 21 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 25 24 60
2:1 Konsumentverket 14 0 132 2 167
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 40 5 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 20 4 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 - 1 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 - 1 4 - 1 4
19 Regional tillväxt 354 - 195 2 386 6 3 527
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 171 - 152 1 050 - 78 1 675
1:2 Transportbidrag 101 13 379 16 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 81 - 56 957 67 1 421
20 Allmän miljö- och naturvård 611 - 416 6 972 - 447 10 932
1:1 Naturvårdsverket 50 3 439 33 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 8 - 9 179 - 18 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 24 - 16 744 - 320 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 11 - 39 806 114 896
1:5 Miljöforskning 1 2 67 0 79
1:6 Kemikalieinspektionen 21 5 218 21 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 15 - 3 262 - 8 288
1:8 Klimatbonus 195 195 1 084 1 084 1 240
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 20 - 2 205 16 248
1:10 Klimatanpassning 37 9 128 35 262
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 72 21 917 207 1 270
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 4 - 2 67 11 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 - 1 34 3 46
1:14 Skydd av värdefull natur 46 - 258 534 - 478 778
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 0 213 16 247
1:16 Klimatinvesteringar - 5 - 229 227 - 521 1 508
1:17 Elbusspremie 0 0 59 44 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 1 - 28 28 - 45 33
1:19 Elfordonspremie 0 - 49 1 - 407 40
1:20 Industriklivet 3 3 16 - 34 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 2 76 14 97
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 74 14 669 77 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 34 - 292
21 Energi 243 - 35 2 308 - 229 3 445
1:1 Statens energimyndighet 25 - 1 263 18 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 15 1 167 20 228
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 2 1 5 3 10
1:4 Energiforskning 133 - 21 1 099 - 5 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 12 - 68 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 3 96 5 123
1:7 Energiteknik 18 - 26 421 - 255 835
1:8 Elberedskap 16 5 148 26 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 22 3 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 21 3 73 24 90
22 Kommunikationer 5 814 - 374 46 913 2 618 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 596 43 19 475 1 595 25 569
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 077 - 329 19 149 1 112 23 694
1:3 Trafikverket 136 - 16 1 138 - 25 1 397
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 71 3 183
1:7 Trafikavtal 111 - 25 845 37 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 45 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 2 2 96 - 8 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 443 - 57 2 284 167 1 753
1:12 Transportstyrelsen 203 25 1 816 86 2 189
1:13 Trafikanalys 8 3 55 4 69
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 - 4 91 - 453 837
1:15 Sjöfartsstöd 138 11 1 314 117 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 50
2:1 Post- och telestyrelsen 4 1 43 7 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 8 - 1 94 - 12 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 3 11 3 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 5 - 1 59 11 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 22 48 - 27 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2 780 - 169 10 746 1 428 21 001
1:1 Skogsstyrelsen 33 - 16 366 8 450
1:2 Insatser för skogsbruket 34 - 30 129 - 210 432
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 - 1 123 6 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 90 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 7 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 4 - 1 79 - 7 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 34 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 63 28 510 39 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 1 5 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 15 - 64 269 - 303 7 168
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 21 - 20 120 49 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 22 - 12 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 - 42 95 - 84 199
1:14 Livsmedelsverket 20 - 3 198 10 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 3 - 13 154 - 38 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 48 4 51
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 229 - 205 4 192 1 435 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 110 185 2 046 445 2 798
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 6 1 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 0 81 - 16 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 6 1 617 23 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 42 7 460 77 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 89 0 107
24 Näringsliv 654 150 5 614 329 7 402
1:1 Verket för innovationssystem 22 3 214 21 240
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 404 141 2 020 302 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 747 7 747
1:4 Tillväxtverket 27 8 226 5 281
1:5 Näringslivsutveckling 27 - 2 514 - 170 817
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 3 49 5 62
1:7 Turistfrämjande 29 0 115 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 19 0 190 15 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 9 0 14
1:11 Bolagsverket 4 1 36 - 2 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 7 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 2 127 9 153
1:14 Konkurrensforskning 1 0 5 - 1 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 2 2 - 10 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 150 150 151
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 24 8 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 225 - 33 269
1:21 Patent- och registreringsverket 24 - 3 273 13 315
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 17 0 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 70 1 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 29 0 303 3 434
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 61 4 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 004 762 100 044 7 119 119 993
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 92 116 8 942 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 375 34 3 755 343 4 446
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 4 167 - 1 667 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 - 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 056 - 961 12 568 7 806 25 155
1:1 Räntor på statsskulden - 1 057 - 961 12 522 7 825 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 11 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 46 - 8 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 275 3 34 188 6 031 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 275 3 34 188 6 031 40 914
Förändring av anslagsbehållningar - 11 289
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 11 181
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 108
Summa utgiftsområden 82 368 - 3 950 817 375 27 512 1 021 130
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 83 424 - 2 989 804 807 19 706 996 083
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 31 629 - 25 093 - 106 637 - 75 309 3 628
Kassamässig korrigering - 3 592 - 1 750 5 409 - 1 980 0
Totala utgifter 47 146 - 30 793 716 147 - 49 776 1 024 758
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt