Januari 2019 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppgick i januari till 5 434 miljoner kronor, det är 926 miljoner kronor (14,6 procent) lägre än föregående år. Förändringen beror främst på att det skedde en stor utbetalning av bidrag till psykiatrin i januari 2018.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i januari till 2 315 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i januari avser bidragen för läkemedelsförmånerna för november 2018. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 278 miljoner kronor (16,1 procent) högre än samma månad 2018. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. År 2019 var schablonbeloppet 300 kronor och det högsta möjliga timbeloppet 336 kronor. År 2018 var schablonbeloppet 295 kronor och det högsta möjliga timbeloppet 320 kronor.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 434 - 926 5 434 - 926 81 277
1:4 Tandvårdsförmåner 449 29 449 29 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 156 2 315 156 27 789
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 22 5 22 5 8 949
1:8 Bidrag till psykiatri 31 - 1 410 31 - 1 410 2 203
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 620
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 55 2 55 2 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 004 278 2 004 278 24 837
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 29 - 5 29 - 5 1 677
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 47 7 47 7 1 081
Övriga anslag 483 12 483 12 5 582
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 1 3 - 1 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 1 7 1 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 0 11 0 145
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 37 13 37 13 476
1:9 Läkemedelsverket 12 1 12 1 137
1:10 E-hälsomyndigheten 7 0 7 0 118
2:1 Folkhälsomyndigheten 32 - 9 32 - 9 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 7 0 89
2:3 Bidrag till WHO 41 4 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 17 11 17 11 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 4 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 2 0 25
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 18 8 18 8 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 81 2 81 2 1 132
5:1 Barnombudsmannen 2 0 2 0 26
5:2 Barnets rättigheter 0 - 3 0 - 3 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 14 - 21 14 - 21 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 0 - 2 0 - 2 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 3 45 3 632
8:1 Socialstyrelsen 46 5 46 5 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 49 0 49 0 771
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt