Januari 2019 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 1 232 miljoner kronor i januari, vilket är 803 miljoner kronor (39,5 procent) lägre än i januari 2018. 

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 696 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 22 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat. I januari förra året fanns 73 820 personer i mottagningssystemet varav 3 783 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I januari 2019 uppgick det totala antalet personer i systemet till 50 582 varav 1 162 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. januari 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande januari 1 876 2 140 -264 -11,2
- varav män (inkl. pojkar) 1 154 1 314 -160 -9,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 722 826 -104 -13,6
- varav ens. barn och unga 83 101 -18 -32,0

Källa: Migrationsverket

2019 2018 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari 2019 8 238 9 890 -1 652 -2,1
-varav asyl 1 417 1 818 -401 -31,2
-varav anhöriga till asylsökande 808 1 756 -948 -13,0
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 474 878 -404 -5,2
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 3 098 2 878 220 27,2

Källa: Migrationsverket

Januari 2019 Januari 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 50 582 73 820 -23 238 -31,5
- varav ensamkommande barn och unga 1 162 3 783 -2 621 -69,3

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
8 Migration 1 232 - 803 1 232 - 803 12 112
1:1 Migrationsverket 340 - 50 340 - 50 4 327
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 733 - 717 733 - 717 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 0 3 0 58
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. - 1 - 1 195
Övriga anslag 156 - 35 156 - 35 1 966
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 80 11 80 11 691
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 19 1 19 1 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 33 - 49 33 - 49 432
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 21 1 21 1 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 3 1 3 1 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt