Januari 2019 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i januari 4 481 miljoner kronor, vilket är 895 miljoner kronor högre än i januari föregående år.

Det är främst utbetalningarna till multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar som blivit högre. Utbetalningsmånaden av biståndet kan variera från ett år till ett annat. Statens budget för det internationella biståndet 2019 är visserligen 1,9 miljarder kronor högre än för 2018 men endast cirka 350 miljoner kronor av den högre budgeten avser bistånd avseende multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
7 Internationellt bistånd 4 481 895 4 481 895 44 945
1:1 Biståndsverksamhet 4 365 893 4 365 893 43 459
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 104 0 104 0 1 276
Övriga anslag 12 1 12 1 209
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 1 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 2 9 2 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 1 - 1 1 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt