Januari 2019 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick i januari till 2 199 miljoner kronor, det är 356 miljoner kronor (13,9 procent) lägre än samma månad föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppgick till 1 715 miljoner kronor, det är 300 miljoner kronor lägre än i januari föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 199 - 356 2 199 - 356 60 067
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 1 715 - 300 1 715 - 300 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 35 - 9 35 - 9 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar - 1 - 8 - 1 - 8 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 0 3 0 3 692
1:8 Försvarets radioanstalt 89 3 89 3 1 234
2:1 Kustbevakningen 91 15 91 15 1 258
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 20 20 20 20 21
2:4 Krisberedskap 7 - 8 7 - 8 1 356
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal - 153 - 153 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 73 2 73 2 1 372
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 23 - 3 23 - 3 397
Övriga anslag 146 81 146 81 2 644
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 1 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 15 2 15 2 206
1:7 Officersutbildning m.m. 13 0 13 0 221
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 8 0 8 0 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 0 0 6
1:11 Försvarets materielverk 101 95 101 95 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 1 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor - 16 - 16 75
2:7 Statens haverikommission 3 0 3 0 47
4:1 Elsäkerhetsverket 4 0 4 0 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt