Januari 2019 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i januari 365 miljoner kronor. Det är 278 miljoner kronor (317,8 procent) högre än i januari 2018. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
5 Internationell samverkan 365 278 365 278 2 362
1:1 Avgifter till internationella organisationer 332 274 332 274 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 6 2 6 2 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 2 - 1 2 - 1 44
1:9 Svenska institutet 11 - 1 11 - 1 125
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 2 1 2 1 174
Övriga anslag 12 2 12 2 147
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 2 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 1 1 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 2 5 2 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 2 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 2 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 0 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt