Januari 2019 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 3 690 miljoner kronor i januari, vilket är 364 miljoner kronor (10,9 procent) högre än i januari 2018.

Det högre utfallet avser främst ökade utgifter för anslagen 1:1 Polismyndigheten som ökade med 243 miljoner kronor och 1:6 Kriminalvården som ökade med 41 miljoner kronor jämfört med januari föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
4 Rättsväsendet 3 690 364 3 690 364 48 384
1:1 Polismyndigheten 1 938 243 1 938 243 26 339
1:2 Säkerhetspolisen 112 11 112 11 1 566
1:3 Åklagarmyndigheten 116 9 116 9 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 54 4 54 4 686
1:5 Sveriges Domstolar 475 35 475 35 5 815
1:6 Kriminalvården 728 41 728 41 9 012
1:12 Rättsliga biträden m.m. 195 9 195 9 2 356
Övriga anslag 71 11 71 11 1 001
1:7 Brottsförebyggande rådet 9 - 1 9 - 1 150
1:8 Rättsmedicinalverket 37 6 37 6 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 0 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 3 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 3 10 3 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 1 6 1 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 2 2 2 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 1 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 1 0 19
1:17 Domarnämnden 0 0 0 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 2 1 2 1 108
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt