Januari 2019 Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget består av premiepensionssystemet (premiepensionen) och fördelningssystemet (inkomstpensionen och tilläggspensionen). I den allmänna ålderspensionen ingår även garantipensionen för dem som saknar eller har låg inkomstgrundande pension. Utgifterna för garantipension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Miljoner kr

Inkomst och tilläggspension räknas upp med 1,4 procent 2019

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgick till 26 120 miljoner kronor i januari. Det är en ökning med 815 miljoner kronor (3,2 procent) jämfört med januari 2018.

För 2019 har inkomst- och tilläggspensionerna räknats upp med 1,4 procent. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Ålderspensionssystemet, miljarder kronor
Utfall
jan 2019
Förändring jämfört
med jan 2018
Utfall
jan–jan 2019
Förändring jämfört
med jan–jan 2018
SB + ÄB
2019
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,1 0,8 26,1 0,8 317,6
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt