Januari 2019 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 883 miljoner kronor i januari. Det är 48 miljoner kronor (5,8 procent) högre än i januari 2018.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
3 Skatt, tull och exekution 883 48 883 48 11 523
1:1 Skatteverket 585 24 585 24 7 569
1:2 Tullverket 144 11 144 11 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 154 13 154 13 1 973
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt