Januari 2019 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 3 414 miljoner kronor, vilket är 3 863 miljoner kronor högre än i januari 2018.

Den stora skillnaden beror på att Sverige i januari 2018 fick en återbetalning från EU för tidigare inbetalda avgifter. Eftersom återbetalningen reducerade den ordinarie avgiften blev utfallet i januari 2018 ovanligt lågt.  

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 414 3 863 3 414 3 863 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 414 3 863 3 414 3 863 40 914
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt