Januari 2019 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i januari då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 953 miljoner kronor. I januari 2018 översteg inkomsterna utgifterna med 1 132 miljoner kronor.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. Överkurser vid emission uppgår för januari till 393 miljoner kronor. Överkurser för januari 2018 uppgick till 106 miljoner kronor.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna under januari uppgick till 47 miljoner kronor. I januari 2017 redovisades valutakursvinster på 220 miljoner kronor.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursförlusterna för januari var 45 miljoner kronor lägre jämfört med samma månad 2018.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i januari 2019 jämfört med motsvarande period 2018, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall januari 2019 Utfall januari 2018 Förändring januari
Räntor på lån i svenska kronor -620 -733 113
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 152 568 -416
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -393 -106 -287
Summa räntor -862 -271 -591
Räntor på in- och utlåning (*) -183 -729 546
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 47 -220 267
Kursförluster (+)/vinster (-) 39 84 -45
Övrigt 0 0 0
Summa ränteutgifter -958 -1 136 178

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
26 Statsskuldsräntor m.m. - 953 179 - 953 179 25 155
1:1 Räntor på statsskulden - 958 178 - 958 178 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 5 1 5 1 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt