Januari 2019 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 892 miljoner kronor i januari, vilket är 100 miljoner kronor (12,6 procent) högre jämfört med januari 2018. Det högre utfallet förklaras främst av ett utbetalt kapitaltillskott på 60 miljoner kronor till Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL).

APL har ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag att tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar. Extemporeläkemedel och lagerberedningar är läkemedel som inte är godkända men som fyller en viktig funktion i hälso- och sjukvården. Sådana läkemedel kan behöva användas när ett godkänt läkemedel mot det aktuella tillståndet eller sjukdomen saknas eller när ett godkänt läkemedel haft otillräcklig effekt eller inte tolererats av patienten. För att bolaget ska ha möjlighet att utföra sitt samhällsuppdrag beslutade regeringen den 10 januari 2019 att tillföra bolaget ett kapitaltillskott på 60 miljoner kronor. Kapitaltillskottet finansieras från anslaget  1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
24 Näringsliv 892 100 892 100 7 437
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 49 15 49 15 3 060
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 374 3 374 3 747
1:5 Näringslivsutveckling 23 11 23 11 909
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 158 5 158 5 158
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 60 60 60 60 61
1:21 Patent- och registreringsverket 30 4 30 4 321
Övriga anslag 198 2 198 2 2 180
1:1 Verket för innovationssystem 20 0 20 0 240
1:4 Tillväxtverket 24 2 24 2 275
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 1 4 1 62
1:7 Turistfrämjande 29 0 29 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 25 5 25 5 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 2 1 2 1 14
1:11 Bolagsverket 3 - 1 3 - 1 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 13 1 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 0 0 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 5 - 6 5 - 6 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 22 - 3 269
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 3 1 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 7 0 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 36 9 36 9 389
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 6 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen - 8 - 8 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 30
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt