Januari 2019 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer uppgick i januari till 3 027 miljoner kronor. Det är 335 miljoner kronor (12,4 procent) högre än i januari föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 370 miljoner kronor högre och uppgick till 1 308 miljoner kronor. Ökningen beror främst på att järnvägsinvesteringar blev 292 miljoner kronor högre. I januari uppgick de till 596 miljoner kronor.  

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 119 miljoner kronor (13,0 procent) och uppgick till 1 039 miljoner kronor.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
22 Kommunikationer 3 027 335 3 027 335 58 968
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 308 370 1 308 370 25 577
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 039 119 1 039 119 23 572
1:3 Trafikverket 109 17 109 17 1 397
1:11 Trängselskatt i Stockholm 91 - 130 91 - 130 1 753
1:12 Transportstyrelsen 171 8 171 8 2 189
1:14 Trängselskatt i Göteborg 8 0 8 0 837
1:15 Sjöfartsstöd 109 - 9 109 - 9 1 563
Övriga anslag 192 - 41 192 - 41 2 081
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 126
1:7 Trafikavtal 106 12 106 12 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 5 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 11 - 53 11 - 53 150
1:13 Trafikanalys 4 0 4 0 69
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 0 0 50
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 1 - 8 1 - 8 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 0 0 0 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 3 8 3 8 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt