Januari 2019 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 97 miljoner kronor i januari, vilket är 29 miljoner kronor (23,2 procent) lägre än i januari 2018.

Det lägre utfallet avser främst utgifter för 1:4 Energiforskning som har minskat med 54 miljoner kronor jämfört med samma månad föregående år. Medan utgifterna för anslagen 1:2 Insatser för energieffektivisering och 1:8 Elberedskap har ökat med 21 miljoner kronor tillsammans jämfört med januari 2018.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
21 Energi 97 - 29 97 - 29 3 150
1:1 Statens energimyndighet 28 6 28 6 318
1:2 Insatser för energieffektivisering 12 11 12 11 228
1:4 Energiforskning 26 - 54 26 - 54 1 548
1:7 Energiteknik 0 - 3 0 - 3 535
Övriga anslag 31 12 31 12 522
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 3 1 3 1 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 9 0 9 0 123
1:8 Elberedskap 20 10 20 10 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 0 0 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 0 0 90
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt