Januari 2019 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 344 miljoner kronor i januari. Det är 84 miljoner kronor (32,5 procent) högre än i januari 2018.

Det högre utfallet avser främst utgifter för anslag 1:8 Klimatbonus för bidrag till fysiska och juridiska personer som har förvärvat en klimatbonusbil. Anslaget används för de utgifter som är kvar för äldreanslaget supermiljöbilspremie där möjligheten att ansöka om bidrag upphörde den 30 juni 2018.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
20 Allmän miljö- och naturvård 344 84 344 84 9 737
1:1 Naturvårdsverket 45 10 45 10 575
1:2 Miljöövervakning m.m. 1 0 1 0 360
1:3 Åtgärder för värdefull natur 1 3 1 3 648
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 2 - 17 2 - 17 856
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 17 - 5 17 - 5 288
1:8 Klimatbonus 69 69 69 69 1 240
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 1 0 1 0 1 150
1:14 Skydd av värdefull natur 18 16 18 16 678
1:16 Klimatinvesteringar 2 11 2 11 750
1:19 Elfordonspremie - 1 - 1 - 1 - 1 40
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 77 - 7 77 - 7 1 044
Övriga anslag 112 5 112 5 2 108
1:5 Miljöforskning 0 0 0 0 79
1:6 Kemikalieinspektionen 29 12 29 12 277
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 20 - 4 20 - 4 248
1:10 Klimatanpassning 5 2 5 2 317
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 - 10 1 - 10 335
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 10 1 - 10 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 3 22 3 247
1:17 Elbusspremie 0 0 0 0 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 28 28 28 28 33
1:20 Industriklivet 0 0 0 0 300
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 50
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 3 8 3 97
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 18 - 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt