Januari 2019 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 340 miljoner kronor i januari, vilket är 89 miljoner kronor (7,1 procent) högre än i januari 2018.

Det högre utfallet avser främst ökade utgifter för anslagen 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter som ökade med 23 miljoner kronor och 1:19 Statens servicecenter som ökade med 21 miljoner kronor jämfört med januari föregående år.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 340 89 1 340 89 17 319
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 886 15 886 15 13 651
1:9 Statistiska centralbyrån 44 4 44 4 568
1:11 Finansinspektionen 47 6 47 6 604
1:12 Riksgäldskontoret 17 2 17 2 331
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 228 23 228 23 203
1:15 Riksrevisionen 26 1 26 1 333
1:19 Statens servicecenter 21 21 21 21 562
Övriga anslag 72 18 72 18 1 067
1:1 Statskontoret 5 1 5 1 98
1:2 Kammarkollegiet 7 3 7 3 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 9 0 9 0 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 1 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 6 0 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 0 13 0 166
1:10 Bidragsfastigheter 12 4 12 4 269
1:13 Bokföringsnämnden 0 0 0 0 10
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 2 8 2 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 11 10 11 10 232
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt