Januari 2019 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 193 miljoner kronor i januari. Det är 76 miljoner kronor (64,3 procent) högre än i januari 2018.

De högre utgifterna avser främst anslagen 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande, 1:11 Innovativt och hållbart byggande samt 2:4 Åtgärder på konsumentområdet.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 193 76 193 76 4 742
1:4 Boverket 22 3 22 3 319
1:6 Lantmäteriet 45 4 45 4 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 6 6 6 6 240
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 53 24 53 24 3 000
1:11 Innovativt och hållbart byggande 23 23 23 23 60
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 21 14 21 14 26
Övriga anslag 24 2 24 2 482
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 1 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 1 3 - 1 47
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 2 2 2 34
2:1 Konsumentverket 14 0 14 0 168
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 3 0 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 2 0 25
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt