Januari 2019 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev i januari 3 415 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner kronor lägre än i januari 2018.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 3 415 - 64 3 415 - 64 15 782
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 10 - 57 10 - 57 431
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 6 - 20 6 - 20 1 501
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 101 - 1 101 - 1 1 085
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 115 10 115 10 467
8:1 Centrala museer: Myndigheter 90 5 90 5 1 241
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 106 1 106 1 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 0 1 0 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 074 - 14 1 074 - 14 4 298
Övriga anslag 1 913 12 1 913 12 6 344
1:1 Statens kulturråd 7 4 7 4 56
1:3 Skapande skola - 3 - 3 - 3 - 3 187
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 1 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 1 0 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 72 - 17 72 - 17 214
2:3 Statens musikverk 8 0 8 0 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 20 1 20 1 161
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 1 9 1 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 1 5 1 68
4:1 Statens konstråd 2 1 2 1 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 2 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 3 2 3 2 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 12 0 12 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 2 0 22
6:1 Riksarkivet 39 2 39 2 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 - 2 19 - 2 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 21 18 21 18 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 22 0 263
8:3 Bidrag till vissa museer 11 0 11 0 76
8:4 Forum för levande historia 3 0 3 0 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 1 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 7 - 11 7 - 11 82
10:1 Filmstöd 558 10 558 10 562
11:1 Sändningar av TV Finland 10 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 0 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 1 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 2 2 - 2 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 1 7 1 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 35
13:1 Stöd till idrotten 488 0 488 0 1 974
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 6 4 6 4 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 48 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 2 3 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 45 0 45 0 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 190
15:1 Spelinspektionen 4 1 4 1 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt