Januari 2019 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd uppgick till 2 433 miljoner kronor, vilket är 105 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 623 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (444 miljoner kronor).

Utfallet för anslag 1:7 Studiestartsstöd i januari blev 43 miljoner kronor. Det är 28 miljoner kronor (183,9 procent) högre än i januari 2018.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
15 Studiestöd 2 433 105 2 433 105 24 731
1:1 Studiehjälp 444 77 444 77 4 267
1:2 Studiemedel 1 623 48 1 623 48 16 977
1:3 Avsättning för kreditförluster 198 - 21 198 - 21 1 894
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 33 - 42 33 - 42 152
1:7 Studiestartsstöd 43 28 43 28 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 78 14 78 14 894
Övriga anslag 14 1 14 1 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 11 0 11 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 2 1 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 1 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt