Januari 2019 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 332 miljoner kronor i januari, vilket är 194 miljoner kronor (3,2 procent) högre än i januari 2018.

För anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgick utgifterna till 2 403 miljoner kronor, vilket är 31 miljoner kronor (1,3 procent) lägre än samma period föregående år. Antal deltagare per månad i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick till 162 116 personer under januari. Det är en minskning med 9 294 personer (5,4 procent) jämfört med januari 2018.

Utgifterna för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser blev 1 003 miljoner kronor, vilket är 168 miljoner kronor (20,1 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av extratjänster. Utgifterna för extratjänsterna uppgick till 449 miljoner kronor. Antalet personer med extratjänster för januari uppgår till 18 993, vilket är en ökning med 6 850 extratjänster (56,4 procent) jämfört med januari föregående år.

Sedan den 1 januari 2019 har Arbetsförmedlingen stoppat anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb. Det är en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om den 12 december 2018 som bland annat innebär att Arbetsförmedlingen ska spara cirka 4 500 miljoner kronor på insatser för arbetslösa under 2019.

Utgifterna för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. uppgick till 1 644 miljoner kronor, vilket är 168 miljoner kronor (11,4 procent) högre för januari jämfört med januari 2018. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för subventionerade anställningar med lönebidrag höjdes med 7,0 procent till 18 300 kronor per månad från den 1 november 2017. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 101 miljoner kronor (9,7 procent). Dessutom har bidragen till Samhall AB ökat med 68 miljoner kronor (15,4 procent) jämfört med januari 2018.

Utgifterna för anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar blev 392 miljoner kronor i januari, vilket är 114 miljoner kronor (22,6 procent) lägre än i januari föregående år. Antalet personer med nystartsjobb uppgår till 28 935 personer under januari, vilket är en minskning med 4 514 nystartsjobb (16,9 procent) jämfört med januari 2018.

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i januari 2019 jämfört med januari 2018. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick i slutet av januari till 349 375 personer, vilket är en minskning med 20 433 personer (5,5 procent) jämfört med januari 2018. Det beror framför allt på att antalet inskrivna män har minskat med 15 373 (7,7 procent). Minskningen är störst hos utrikes födda män där minskningen är 9 340 (8,4 procent). Antalet inskrivna kvinnor har minskat med 5 060 (3,0 procent). Bland kvinnorna har minskningen varit störst bland inrikes födda kvinnor där antalet inskrivna minskat med 3 224 (4,6 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Jan 2019 Jan 2018 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 164 293 169 353 -5 060 -3,0
- varav födda i Sverige 66 567 69 791 -3 224 -4,6
- varav utrikes födda 97 726 99 562 -1 836 -1,8
Män 185 082 200 455 -15 373 -7,7
- varav födda i Sverige 83 245 89 278 -6 033 -6,8
- varav utrikes födda 101 837 111 177 -9 340 -8,4
Totalt antal inskrivna 349 375 369 808 -20 433 -5,5

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 332 194 6 332 194 73 940
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 582 - 21 582 - 21 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 403 - 31 2 403 - 31 27 014
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 003 168 1 003 168 10 311
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 644 168 1 644 168 19 532
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 46 - 31 46 - 31 1 492
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 148 46 148 46 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 392 - 114 392 - 114 4 914
Övriga anslag 115 9 115 9 1 406
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 1 9 1 121
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 3 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 5 0 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 5 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 1 0 8
1:13 Lån till körkort 6 6 6 6 151
2:1 Arbetsmiljöverket 49 0 49 0 768
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 2 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 32 2 32 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 1 0 60
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 1 25
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 2 2 2 33
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: