Januari 2019 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 895 miljoner kronor i januari, vilket är 32 miljoner kronor lägre än i januari 2018.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 895 - 32 2 895 - 32 34 881
1:1 Garantipension till ålderspension 1 111 - 3 1 111 - 3 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 891 - 42 891 - 42 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 756 8 756 8 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 94 6 94 6 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 43 - 2 43 - 2 583
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt