Januari 2019 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 9 340 miljoner kronor i januari. Det är 65 miljoner kronor (0,7 procent) lägre än i januari 2018. Det lägre utfallet i januari avser främst anslaget  1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår i januari till 3 291 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor (1,3 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för januari uppgår till 9,7 dagar, vilket är 3,1 procent lägre än sjukpenningtalet för januari 2018. Minskningen har skett under de första åtta månaderna 2018. Sedan augusti 2018 har sjukpenningtalet legat på 9,7 dagar.

Sjukpenningtalet för kvinnor i januari var 89,3 procent högre än sjukpenningtalet för män. I januari 2018 var sjukpenningtalet för kvinnor 92,5 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. i januari uppgår till 3 760 miljoner kronor. Det är 140 miljoner kronor (3,6 procent) lägre jämfört med januari 2018. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i januari till 2,0 vilket är en minskning med 7,9 procent jämfört med januari 2018.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Januari 2019 Januari 2018 Förändring %
Samtliga 9,7 10,0 -3,1
- Kvinnor 12,7 13,2 -3,7
- Män 6,7 6,9 -2,0

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Januari 2019 Januari 2018 Förändring %
Samtliga 2,0 2,2 -7,9
- Kvinnor 2,1 2,2 -5,8
- Män 2,0 2,2 -10,0

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 340 - 65 9 340 - 65 97 657
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 291 42 3 291 42 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 760 - 140 3 760 - 140 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 110 - 3 110 - 3 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 226 - 14 226 - 14 2 773
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 1 248 17 1 248 17 2 901
2:1 Försäkringskassan 696 33 696 33 8 641
Övriga anslag 9 0 9 0 1 062
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 3 0 36
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 1 2 1 957
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 4 - 1 4 - 1 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt