September 2018 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 6 055 miljoner kronor, det är 1 214 miljoner kronor (25,1 procent) högre än i september 2017. Det högre utfallet avser främst kostnader för statlig assistansersättning som blev 743 miljoner kronor högre än i september 2017. Hittills i år uppgår kostnaderna för statlig assistansersättning till 18 514 miljoner kronor. Det är 1 372 miljoner kronor (8,0 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Efter tre kvartalkvartal uppgår utfallet till 59 507 miljoner kronor. Det är 9 046 miljoner kronor (17,9 procent) högre än samma period föregående år. Hittills i år motsvarar utfallet 74,5 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår till 20 123 miljoner kronor hittills i år. Det är 994 miljoner kronor (5,2 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår hittills i år till 6 211 miljoner kronor. Det är en ökning med 4 090 miljoner kronor (192,9 procent) jämfört med föregående år. De ökade utgifterna avser bland annat den så kallade Patientmiljarden (1 000 miljoner kronor), satsning på hälso- och sjukvårdens personal (1 116 miljoner kronor) samt förlossningsvård (1 587 miljoner kronor).

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 055 1 214 59 507 9 046 79 843
1:4 Tandvårdsförmåner 601 85 4 551 430 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 156 20 123 994 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 14 - 42 6 211 4 090 7 696
1:8 Bidrag till psykiatri 21 2 1 607 499 1 755
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 55 50 702 382 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 439 743 18 514 1 372 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 191 181 2 597 474 2 877
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 17 - 11 1 469 769 1 533
Övriga anslag 403 50 3 734 37 5 456
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 1 24 0 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2 3 59 3 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 - 1 107 6 143
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 26 0 299 18 465
1:9 Läkemedelsverket 11 - 7 99 3 135
1:10 E-hälsomyndigheten 5 - 11 71 - 50 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 4 284 7 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 62 - 2 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 15 2 69 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 1 41 1 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 189 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 1 18 1 24
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 9 - 1 74 - 56 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 83 0 753 31 1 083
5:1 Barnombudsmannen 0 - 3 16 - 4 25
5:2 Barnets rättigheter 1 1 21 6 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 19 7 142 - 11 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 27 4 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 8 356 6 607
8:1 Socialstyrelsen 42 1 482 71 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 31 0 504 29 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt