September 2018 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration i september blev 1 205 miljoner kronor, vilket är 1 823 miljoner kronor lägre än i september 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första nio månaderna till 13 810 miljoner kronor. Det är 12 862 miljoner kronor (48,2 procent) lägre än samma period föregående år. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 11 698 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 912 miljoner kronor. Det beror främst på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande minskat kraftigt. Det har även inneburit att  Migrationsverkets förvaltningsutgifter har minskat med 479 miljoner kronor (11,2 procent).

Utfallet hittills i år motsvarar 64,9 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Asylsökande m.m. september 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande september 1 803 2 645 -842 -31,8
- varav män (inkl. pojkar) 1 076 1 614 -538 -33,3
- varav kvinnor (inkl. flickor) 727 1 031 -304 -29,5
- varav ens. barn och unga 107 128 -21 -16,4

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-september 15 999 19 257 -3 258 -16,9
- varav män (inkl. pojkar) 9 575 11 644 -2 069 -17,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 6 424 7 613 -1 189 -15,6
- varav ens. barn och unga 726 984 -258 -26,2
- varav pojkar 539
- varav flickor 187

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-september 2018 95 766 97 677 -1 911 -2,0
-varav asyl 14 970 26 026 -11 056 -42,5
-varav anhöriga till asylsökande 13 409 11 536 1 873 16,2
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 6 596 6 754 -158 -2,3
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 30 505 24 702 5 803 23,5

Källa: Migrationsverket

September 2018 September 2017 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 56 650 89 500 -32 850 -36,7
- varav ensamkommande barn och unga 1 465 11 663 -10 198 -87,4

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
8 Migration 1 205 - 1 823 13 810 - 12 862 21 275
1:1 Migrationsverket 356 - 58 3 808 - 479 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 697 - 1 722 7 877 - 12 610 13 014
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 - 2 83 - 261 93
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 396 396 395
Övriga anslag 151 - 41 1 648 92 2 426
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 65 5 687 77 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 20 1 211 45 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 27 - 48 466 - 36 670
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 27 6 196 16 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 13 - 5 87 - 10 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt