September 2018 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd i september blev 1 612 miljoner kronor, vilket är 310 miljoner kronor lägre än i september 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första nio månaderna till 29 937 miljoner kronor. Det är 5 058 miljoner kronor (20,3 procent) högre än samma period föregående år. Tidpunkten för utbetalningarna kan variera mellan åren. Dock har budgeten för det internationella biståndet ökat med drygt 6 000 miljoner kronor jämfört med 2017. Orsaken till den högre budgeten för biståndet beror främst på att antalet asylsökande minskat, och därmed även de utgifter för migration som ingår i biståndsramen. För att nå upp till målet om att Sverige ska betala 1 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd, beslutade därför riksdagen att höja anslagen för det internationella biståndet.

Hittills i år motsvarar utfallet 69,7 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
7 Internationellt bistånd 1 612 - 310 29 937 5 058 42 970
1:1 Biståndsverksamhet 1 512 - 310 28 951 5 030 41 563
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 88 1 856 22 1 199
Övriga anslag 13 - 2 131 6 208
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 11 2 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 1 81 2 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 1 - 2 30 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 1 9 2 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt