September 2018 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev 3 120 miljoner kronor, det är 1 190 miljoner kronor (27,6 procent) lägre än samma månad föregående år. Utfallet för anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. blev 35 miljoner kronor i september. Hittills i år är utgifterna på anslaget 87 miljoner kronor, vilket är 81 miljoner kronor högre än samma period 2017.  De högre utgifterna beror på de skogsbränder som drabbade Sverige under sommaren.    

För årets tre första kvartal är utfallet  31 315 miljoner kronor, det är 316 miljoner kronor (1,0 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet hittills i år motsvarar 58,1 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 120 - 1 190 31 315 - 316 53 945
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 273 - 995 21 569 - 253 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 68 - 14 588 18 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 266 - 429 4 323 - 872 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 9 - 64 245 - 51 642
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 13 130 111 169
1:8 Försvarets radioanstalt 76 5 768 56 1 106
2:1 Kustbevakningen 89 0 877 34 1 143
2:4 Krisberedskap 93 68 823 147 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 305 66 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 107 16 873 128 1 176
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 185 185
Övriga anslag 124 24 815 115 1 110
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 11
1:7 Officersutbildning m.m. 18 - 10 148 2 218
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 19 0 131 9 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 5 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 8 1 54 6 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 6 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 2 52 20 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 35 35 87 81 21
2:7 Statens haverikommission 4 0 31 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 33 0 252 - 5 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 1 42 1 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt