September 2018 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet i september blev 3 394 miljoner kronor, vilket är 290 miljoner kronor högre än i september 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–september till 33 136 miljoner kronor. Det är 1 437 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst högre utgifter för 1:1 Polismyndigheten, 1:6 Kriminalvården och 1:5 Sveriges Domstolar. Hittills i år motsvarar utfallet 71,7 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
4 Rättsväsendet 3 394 290 33 136 1 437 46 239
1:1 Polismyndigheten 1 766 206 17 071 605 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 121 13 1 021 60 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 121 11 1 096 8 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 52 - 2 480 4 697
1:5 Sveriges Domstolar 394 17 4 185 232 5 612
1:6 Kriminalvården 680 29 6 612 326 8 649
1:12 Rättsliga biträden m.m. 186 0 2 019 141 2 555
Övriga anslag 75 17 653 62 998
1:7 Brottsförebyggande rådet 9 3 94 17 148
1:8 Rättsmedicinalverket 33 1 308 14 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 1 32 2 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 11 5 60 - 8 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 4 3 56 17 66
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 0 11 1 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 26 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 12 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 5 - 1 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 7 6 45 17 81
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt