September 2018 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution i september blev 925 miljoner kronor. Det är 52 miljoner kronor högre än i september 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–september till 8 282 miljoner kronor. Det är 10 miljoner kronor (0,1 procent) lägre än samma period föregående år. Hittills i år motsvarar utfallet 72,2 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
3 Skatt, tull och exekution 925 52 8 282 - 10 11 474
1:1 Skatteverket 617 18 5 556 - 23 7 594
1:2 Tullverket 145 16 1 340 31 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 162 18 1 386 - 19 1 947
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt