September 2018 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i september då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 528 miljoner kronor. I september 2017 översteg inkomsterna utgifterna med 1 653 miljoner kronor.  

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 857 miljoner kronor. Det är 1 324 miljoner kronor (21,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår hittills i år till 6 941 miljoner kronor, vilket är 216 miljoner kronor lägre jämfört med samma period 2017.

När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. Överkurser vid emission uppgår för årets första nio månader till 2 699 miljoner kronor. Överkurser för motsvarande period föregående år uppgick till 6 852 miljoner kronor.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna under perioden januari-september uppgick till 259 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 420 miljoner kronor jämfört med samma period 2017 då valutakursvinster på 161 miljoner kronor redovisades.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursförlusterna för perioden januari-september var 6 029 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2017.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i september 2018 jämfört med motsvarande period 2017, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall september 2018 Utfall september 2017 Förändring september Utfall jan-sept 2018 Utfall jan-sept 2017 Skillnad 2018-2017
Räntor på lån i svenska kronor -914 -999 85 6 941 7 157 -216
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 210 170 40 2 402 1 554 848
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -346 -701 355 -2 699 -6 852 4 153
Summa räntor -1 049 -1 530 481 6 643 1 860 4 783
Räntor på in- och utlåning (*) -503 -601 98 -3 949 -3 444 -505
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 528 249 279 259 -161 420
Kursförluster (+)/vinster (-) 483 229 254 1 839 7 868 -6 029
Övrigt 0 0 0 -0 0 -0
Summa ränteutgifter -541 -1 654 1 113 4 792 6 123 -1 331

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
26 Statsskuldsräntor m.m. - 528 1 125 4 857 - 1 324 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 541 1 113 4 792 - 1 330 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 11 11 11 11 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 1 54 - 5 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt