September 2018 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 433 miljoner kronor i september, vilket är 12 miljoner kronor lägre än i september 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår till 4 781 miljoner kronor för perioden januari-september. Det är 583 miljoner kronor (13,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet hittills i år motsvarar 61,5 procent av disponibelt belopp. Disponibelt belopp omfattar anvisade medel för utgiftsområdet i statens budget, anslagssparande från föregående år samt indragningar av anslagssparande.

Utgifterna för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling är 322 miljoner kronor (96,4 procent) högre jämfört med perioden januari-september 2017. Anvisade medel på anslaget har utökats med 621 miljoner kronor (135,0 procent) jämfört med föregående år. Utökningen avser bland annat kapitaltillskott till stiftelsen Norrlandsfonden samt satsningar på elektrifiering av fordonsparken, biodrivmedel och socialt företagande.

Utgifterna för anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel är 741 miljoner kronor för perioden januari-september, vilket också motsvarar hela det anvisade anslaget för år 2018. Utfallet är 111 miljoner kronor (17,6 procent)  högre jämfört med motsvarande period 2017.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
24 Näringsliv 433 - 12 4 781 583 7 371
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 234 - 43 1 456 48 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 741 111 741
1:5 Näringslivsutveckling 12 6 655 322 1 081
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 30 153
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:21 Patent- och registreringsverket 26 0 233 12 317
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
Övriga anslag 162 25 1 543 61 2 152
1:1 Verket för innovationssystem 19 4 173 8 238
1:4 Tillväxtverket 29 8 202 4 272
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 1 41 6 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 86 - 4 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 1 157 6 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 8 1 14
1:11 Bolagsverket 5 3 35 20 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 1 105 - 2 146
1:14 Konkurrensforskning 3 3 5 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 10 - 1 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 16 - 3 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 232 0 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 15 - 2 25
2:2 Kommerskollegium 7 1 62 5 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 2 271 21 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 51 2 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt