September 2018 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 705 miljoner kronor i september, vilket är 69 miljoner kronor högre än i september 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första nio månaderna till 6 370 miljoner kronor. Det är 138 miljoner kronor (2,1 procent) lägre än samma period föregående år. Endast 32,5 procent av totalt anvisade medel för 2018 har betalats ut. Det beror på att utbetalningarna av gårdsstöd sker först i december.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 705 69 6 370 - 138 19 627
1:2 Insatser för skogsbruket 43 14 275 113 580
1:10 Gårdsstöd m.m. 6 - 68 493 - 652 6 695
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 176 69 1 323 119 4 356
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 105 53 676 19 2 458
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 1 434 69 1 912
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 80 80 107
Övriga anslag 207 - 16 2 088 115 3 518
1:1 Skogsstyrelsen 40 6 309 27 472
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 2 104 17 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 81 2 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 2 7 - 5 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 5 - 15 80 - 14 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 1 1 34 - 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 60 15 436 20 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 4 2 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 9 - 11 29 - 50 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 0 33 26 25
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 8 2 133 121 283
1:14 Livsmedelsverket 8 - 8 164 - 71 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 13 - 1 177 93 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 - 2 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 - 3 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 0 - 2 93 9 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 38 - 1 348 - 57 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt