September 2018 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 813 miljoner kronor i september, vilket är 654 miljoner kronor högre än i september 2017. Det högre utfallet avser främst utgifter för anslaget 1:7 Energiteknik där Statens energimyndighet betalat ut 603 miljoner kronor i stöd till solceller, biogas och energilagring. Av anslaget är fördelningen ungefär 95 procent solceller och 5 procent biogas och energilagring.

Från och med den 1 januari 2018 ökade regeringen stödnivån för solcellsstöd från 20 procent upp till 30 procent av godkända installationskostnader. Vid årsskiftet fanns cirka 800 miljoner kronor i sökt solcellsstöd som inte blivit beviljade. Alla ansökningar som beviljades under 2018 har fått den nya stödnivån på 30 procent. Under 2018 har 941 miljoner kronor beviljats i solcellsstöd.

Statens energimyndighet är huvudansvarig för solcellsstödet och fördelar ut ramar till Länsstyrelserna. Länsstyrelserna ansvarar för handläggningsprocessen och fattar beslut om stödet. Ansökningarna sker via blanketter till Länsstyrelserna eller elektroniskt via Boverkets E-tjänst. Statens energimyndighet har hittills i år betalat ut 633 miljoner kronor till Boverket som hanterar utbetalningar av stödet till de sökande.

I statens budget anvisades 975 miljoner kronor till anslaget 1:7 Energiteknik. I vårändringsbudgeten för 2018 anvisade riksdagen ytterligare 170 miljoner kronor, främst för att Länsstyrelserna skulle kunna arbeta ner kötiden för ansökningar om solcellsstöd.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 2 259 miljoner kronor. Det är 434 miljoner kronor (23,8 procent) högre än samma period föregående år. Hittills i år motsvarar utfallet 60,1 procent av anvisade belopp i statens budget.  

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
21 Energi 813 654 2 259 434 3 761
1:1 Statens energimyndighet 23 - 2 219 6 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 10 2 134 - 19 233
1:4 Energiforskning 155 57 950 22 1 478
1:7 Energiteknik 603 602 633 393 1 145
Övriga anslag 22 - 5 323 32 589
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 - 1 1 - 4 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 - 2 79 69 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 8 - 1 81 1 121
1:8 Elberedskap 12 - 1 111 8 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 19 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 - 1 31 10 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 51
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt