September 2018 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 627 miljoner kronor i september. Det är 98 miljoner kronor lägre än i september 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 6 393 miljoner kronor. Det är 1 131 miljoner kronor (21,5 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst högre utgifter för 1:3 Åtgärder för värdefull natur för bland annat skötsel av skyddade områden samt 1:16 Klimatinvesteringar för bland annat stöd till installation av laddningsinfrastruktur för elfordon.

Hittills i år motsvarar utfallet 59,0 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
20 Allmän miljö- och naturvård 627 - 98 6 393 1 131 10 828
1:1 Naturvårdsverket 43 3 359 37 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 28 6 180 38 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 19 - 257 1 025 284 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 38 34 641 54 868
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 19 4 251 28 315
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 15 - 72 659 59 950
1:14 Skydd av värdefull natur 90 12 708 - 128 1 418
1:16 Klimatinvesteringar 99 52 525 221 1 640
1:19 Elfordonspremie 72 72 359 359 395
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 80 25 532 41 841
Övriga anslag 124 21 1 153 139 2 194
1:5 Miljöforskning 0 - 9 67 5 79
1:6 Kemikalieinspektionen 19 3 180 - 1 275
1:8 Supermiljöbilspremie 28 - 2 258 12 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 18 3 166 5 246
1:10 Klimatanpassning 6 - 1 65 1 214
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 11 5 50 - 23 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 4 2 26 7 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 7 176 13 244
1:17 Elbusspremie 1 0 15 12 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 10 10 44 44 100
1:20 Industriklivet 0 0 50 50 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 2 56 18 96
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt