September 2018 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 092 miljoner kronor i september, vilket är 30 miljoner kronor högre än i september 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–september till 11 792 miljoner kronor. Det är 438 miljoner kronor (3,9 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Hittills i år motsvarar utfallet 72,1 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 092 30 11 792 438 16 356
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 871 19 9 664 303 13 227
1:9 Statistiska centralbyrån 50 - 19 400 - 13 557
1:11 Finansinspektionen 48 4 439 44 606
1:12 Riksgäldskontoret 22 8 204 11 328
1:15 Riksrevisionen 30 5 247 5 330
Övriga anslag 71 13 839 87 1 309
1:1 Statskontoret 6 - 2 65 1 98
1:2 Kammarkollegiet 6 2 51 10 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 2 10 - 2 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 47 0 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 3 126 15 175
1:10 Bidragsfastigheter 13 4 146 24 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 7 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 0 207 - 24 223
1:16 Finansmarknadsforskning 3 1 17 - 4 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 1 64 12 92
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 10 2 86 51 177
1:19 Statens servicecenter 1 1 4 2 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt