Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2018 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 279 miljoner kronor i september. Det är 163 miljoner kronor högre än i september 2017. Ökningen avser framför allt utgifter för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. 

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-september till 1 743 miljoner kronor. Det är 692 miljoner kronor (65,9 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 470 miljoner kronor (211,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2017. Vidare har utgifterna för anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer ökat med 158 miljoner kronor (285,8 procent) jämfört med samma period 2017.

Utfallet hittills i år motsvarar 24,7 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 279 163 1 743 692 7 062
1:4 Boverket 22 5 194 43 308
1:6 Lantmäteriet 48 - 1 409 2 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 12 11 213 158 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 173 149 691 470 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 1 5 5 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 1 1 75
Övriga anslag 22 - 2 228 14 470
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 - 3 8 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 3 0 31 - 1 47
2:1 Konsumentverket 13 1 117 7 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 32 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 - 1 14 - 1 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 23 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt