September 2018 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 397 miljoner kronor, det är 308 miljoner kronor lägre än i september 2017. Minskningen beror på att utgifter för 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet blev 318 miljoner kronor lägre.

För årets första tre kvartal uppgår utfallet till 12 133 miljoner kronor, det är 745 miljoner kronor (6,5 procent) högre. Det beror främst på att anslag 14:1 Bidrag till folkbildningen är 385 miljoner kronor högre än samma period förra året.

Utfallet hittills i år motsvarar 75,5 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 397 - 308 12 133 745 16 067
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 1 - 1 462 177 589
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 4 - 318 1 126 - 268 1 486
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 809 48 1 071
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 21 - 23 267 28 459
8:1 Centrala museer: Myndigheter 107 17 930 112 1 267
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 1 239 0 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 4 3 140 126 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 273 385 4 358
Övriga anslag 172 10 4 888 137 6 440
1:1 Statens kulturråd 4 2 31 7 55
1:3 Skapande skola 0 0 190 11 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 - 1 25 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 2 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 10 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 200 20 214
2:3 Statens musikverk 8 1 81 - 8 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 0 103 0 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 0 84 0 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 - 1 48 1 67
4:1 Statens konstråd 1 1 11 5 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 1 1 20 4 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 8 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 9 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 13 - 2 22
6:1 Riksarkivet 31 9 318 16 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 1 194 27 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 14 1 68 0 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 8 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 194 4 259
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 60 14 76
8:4 Forum för levande historia 4 0 32 - 6 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 9 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 62 1 82
10:1 Filmstöd 0 0 552 5 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 14 - 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 1 30 - 1 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 - 4 31 - 5 44
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 13 12 50 22 85
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 476 22 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 0 22 - 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 12 2 41 5 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 148 16 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 141 24 188
15:1 Lotteriinspektionen 5 1 38 6 70
8:4 (2017) Riksutställningar - 15 - 38
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 28
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt