September 2018 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 7 082 miljoner kronor, det är 1 156 miljoner kronor högre än i september 2017. Ökningen beror främst på månadsförskjutningar i utbetalning av statsbidrag för fler anställda i lågstadiet.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för årets första tre kvartal till 56 601 miljoner kronor. Det är 4 676 miljoner kronor (9,0 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning (1 365 miljoner kronor), anslag 1:16 Fler anställda i lågstadiet (646 miljoner kronor) och anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (523 miljoner kronor).

Hittills i år motsvarar utfallet 72,5 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
16 Utbildning och universitetsforskning 7 082 1 156 56 601 4 676 78 110
1:1 Statens skolverk 87 - 9 746 101 1 144
1:2 Statens skolinspektion 35 5 304 18 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten - 60 - 34 474 - 1 723
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 110 55 2 234 523 3 725
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 639 75 4 392 30 4 436
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 37 37 2 124 1 365 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 214 61 1 459 81 2 205
1:16 Fler anställda i lågstadiet 711 711 2 292 646 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 6 - 2 2 020 - 23 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 1 317 54 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 1 599 49 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 1 550 63 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 1 645 55 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 1 593 63 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 1 173 45 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 1 304 52 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 1 223 37 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 1 047 45 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 839 27 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 1 162 49 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 665 25 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 541 19 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 1 170 40 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 871 59 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 1 159 35 1 546
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 13 - 8 370 13 732
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 1 937 47 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 42 42 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 422 27 4 376 135 6 008
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 19 - 24 - 19 - 456
Övriga anslag 1 576 177 14 991 1 439 20 523
1:4 Sameskolstyrelsen 4 5 39 8 55
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 9 7 226 94 297
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 2 - 5 108 - 4 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 65 3 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 5 6 71 15 269
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 12 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 0 84 4 116
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 94 69 464 365 680
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 15 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 40 1 121 7 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 0 99 3 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 3 126 13 175
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 506 23 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 289 12 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 498 22 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 179 8 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 801 29 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 251 9 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 598 23 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 199 8 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 416 22 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 183 7 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 702 31 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 178 73 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 3 186 8 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 72 3 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 458 20 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 85 6 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 152 4 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 38 1 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 78 5 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 26 2 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 376 18 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 56 5 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 324 18 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 58 11 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 342 17 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 74 4 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 295 14 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 52 4 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 298 18 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 47 7 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 232 10 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 38 2 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 273 16 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 47 11 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 122 3 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 15 8 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 48 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 8 4 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 99 3 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 15 8 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 316 19 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 63 19 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 23 4 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 16 8 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 252 - 1 2 453 79 3 345
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 313 13 432
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 325 - 21 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 17 6 134 22 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 37 27 586 276 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 24 4 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 41 1 55
3:7 Kungl. biblioteket 25 0 265 12 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 1 - 1 26 - 5 48
3:9 Sunet 2 - 2 37 8 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 3 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 3 - 1 22 - 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 - 1 90 - 2 100
4:1 Internationella program 0 - 1 65 - 6 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 12 2 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt