September 2018 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 2 685 miljoner kronor, det är 579 miljoner kronor högre än i september 2017.

För årets första tre kvartal är utfallet för utgiftsområdet 14 871 miljoner kronor. Det är 584 miljoner kronor (4,1 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet beror främst på att studiebidraget på gymnasiet har höjts med 200 kronor. Höjningen gäller från och med den 1 mars i år.

Hittills i år motsvarar utfallet 60,8 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
15 Studiestöd 2 685 579 14 871 584 24 450
1:1 Studiehjälp 357 61 2 796 392 4 170
1:2 Studiemedel 1 970 456 9 763 232 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 248 35 1 317 - 61 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor - 1 - 1 138 - 144 141
1:7 Studiestartsstöd 33 29 169 163 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 70 0 625 5 875
Övriga anslag 7 - 1 64 - 3 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 39 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 14 - 3 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 10 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt