September 2018 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 060 miljoner kronor i september, vilket är 196 miljoner kronor högre än i september 2017. 

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-september till 55 012 miljoner kronor. Det är 1 802 miljoner kronor (3,4 procent) högre än samma period föregående år.Hittills i år motsvarar utfallet 74,2 procent av totalt anvisade medel för 2018.

För anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår utgifterna för januari-september till 19 650 miljoner kronor vilket är 1 166 miljoner kronor (5,6 procent) lägre än samma period föregående år. Genomsnittligt antal deltagare per månad i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick till 162 398 personer under perioden januari-september. Det är en minskning med 9 217 personer (5,4 procent) jämfört med genomsnittet för perioden januari-september 2017. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att utgifterna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utgifterna för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår till 9 212 miljoner kronor, vilket är 2 909 miljoner kronor (46,2 procent) högre än perioden januari-september 2017. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av extratjänster. Det genomsnittliga antalet extratjänster per månad under januari-september uppgår till 14 819, vilket är en ökning med 10 977 extratjänster (285,7 procent) jämfört med samma period föregående år. För 2018 används anslaget även för insatser för vissa nyanlända, som 2017 finansierades från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Hittills i år uppgår utgifterna för ersättningen för insatser för vissa nyanlända till 1 125 miljoner kronor.  

Utgifterna för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. är 713 miljoner kronor (5,6 procent) högre för de första nio månaderna jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för subventionerade anställningar med lönebidrag höjdes med 7,0 procent till 18 300 kronor per månad från den 1 november 2017. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 285 miljoner kronor (3,1 procent). Dessutom har bidragen till Samhall AB ökat med 428 miljoner kronor (12,3 procent) jämfört med samma period 2017. 

Utgifterna för anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar är 768 miljoner kronor (16,8 procent) lägre under årets första nio månader jämfört med motsvarande period 2017. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för nystartsjobb sänktes med 9,1 procent till 20 000 kronor per månad från den 1 november 2017. Det genomsnittliga antalet personer med nystartsjobb uppgår för perioden januari-september till 33 270 personer per månad. Det är en minskning med 22,0 procent jämfört med samma period 2017.  

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i september 2018 jämfört med september 2017. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick i slutet av september till 342 750 personer, vilket är en minskning med 16 513 personer (4,6 procent) jämfört med september 2017. Det beror framför allt på att antalet inskrivna män har minskat med 14 491 personer (7,5 procent). Antalet inskrivna kvinnor födda i Sverige har minskat med 2 820 personer (4,1 procent). Antalet inskrivna kvinnor som är utrikes födda har däremot ökat med 798 personer (0,8 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Sept 2018 Sept 2017 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 165 019 167 041 -2 022 1,2
- varav födda i Sverige 65 430 68 250 -2 820 4,1
- varav utrikes födda 99 589 98 791 798 0,8
Män 177 731 192 222 -14 491 -7,5
- varav födda i Sverige 76 663 83 048 -6 385 -7,7
- varav utrikes födda 101 068 109 174 -8 106 -7,4
Totalt antal inskrivna 342 750 359 263 -16 513 -4,6

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 060 196 55 012 1 802 74 121
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 775 55 5 959 - 211 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 103 - 101 19 650 - 1 166 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 930 234 9 212 2 909 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 462 32 13 481 713 19 197
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 116 31 935 191 1 524
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 128 33 1 073 125 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 457 - 46 3 798 - 768 5 262
Övriga anslag 90 - 41 902 9 1 407
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 0 83 - 5 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 1 29 2 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 1 51 6 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 42 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:13 Lån till körkort 1 1 1 1 151
2:1 Arbetsmiljöverket 55 - 11 580 13 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 22 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 - 30 31 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 - 7 33 - 8 58
2:5 Arbetslivspolitik 4 3 16 - 7 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 2 2 7 7 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt