September 2018 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev i september 2 888 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor högre än i september 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första nio månaderna till 26 152 miljoner kronor. Det är 103 miljoner kronor (0,4 procent) högre än samma period föregående år.

Hittills i år motsvarar utfallet 75,5 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 888 18 26 152 103 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 088 - 15 9 888 - 150 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 894 - 54 8 210 - 471 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 771 81 6 844 660 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 91 5 803 57 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 44 1 407 9 555
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt