September 2018 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 7 938 miljoner kronor i september. Det är 20 miljoner kronor högre än i september 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-september till 74 997 miljoner kronor. Det är 2 068 miljoner kronor (2,7 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet hittills i år motsvarar 73,1 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-september till 28 007 miljoner kronor, vilket är 450 miljoner kronor (1,6 procent) lägre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för september uppgår till 9,7 dagar, vilket är 6,1 procent lägre än sjukpenningtalet för september 2017. Det beror bland annat på att fler sjukfall avslutas. Antalet pågående sjukfall som är längre än två och ett halvt år har dock ökat. En bidragande orsak har varit att den bortre tidsgränsen om maximalt 914 ersättningsdagar avskaffades den 1 februari 2016. Sjukpenningtalet för kvinnor är 90,1 procent högre än sjukpenningtalet för män i september. I september 2017 var sjukpenningtalet för kvinnor 92,9 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för årets första nio månader till 34 482 miljoner kronor. Det är 1 426 miljoner kronor (4,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2017. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i september till 2,0 vilket är en minskning med 22,4 procent jämfört med september 2017.

Sjukpenningtalet, antal dagar
September 2018 September 2017 Förändring %
Samtliga 9,7 10,3 -6,1
- Kvinnor 12,8 13,7 -6,5
- Män 6,7 7,1 -5,2

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
September 2018 September 2017 Förändring %
Samtliga 2,0 2,6 -22,4
- Kvinnor 2,1 2,6 -20,2
- Män 2,0 2,6 -24,6

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 938 20 74 997 - 2 068 102 621
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 2 954 49 28 007 - 450 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 792 - 150 34 482 - 1 426 46 909
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 231 - 15 2 130 - 126 2 876
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 111 8 2 281 - 42 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 0 946 141 901
2:1 Försäkringskassan 730 129 6 060 - 167 8 729
Övriga anslag 120 - 1 1 091 1 1 494
1:3 Handikappersättning 112 - 1 1 014 0 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 30 2 42
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 47 - 1 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt