Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Augusti 2018 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 5 203 miljoner kronor i augusti, det är 315 miljoner kronor lägre än i augusti 2017. Det lägre utfallet avser bland annat kostnader för statlig assistansersättning som blev 230 miljoner kronor lägre än i augusti 2017. Hittills i år uppgår kostnaderna för statlig assistansersättning till 16 075 miljoner kronor. Det är 628 miljoner kronor (4,1 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 53 452 miljoner kronor. Det är 7 831 miljoner kronor (17,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår till 17 808 miljoner kronor för de första åtta månaderna. Det är 838 miljoner kronor (4,9 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår hittills i år till 6 197 miljoner kronor. Det är en ökning med 4 132 miljoner kronor (200,2 procent) jämfört med föregående år. De ökade utgifterna avser bland annat den så kallade Patientmiljarden (1 000 miljoner kronor), satsning på hälso- och sjukvårdens personal (1 116 miljoner kronor) samt förlossningsvård (1 587 miljoner kronor).

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 203 - 315 53 452 7 831 79 843
1:4 Tandvårdsförmåner 373 35 3 949 345 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 325 166 17 808 838 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 124 - 189 6 197 4 132 7 696
1:8 Bidrag till psykiatri 19 - 82 1 586 496 1 755
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 9 1 647 332 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 858 - 230 16 075 628 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 142 89 2 406 293 2 877
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 8 - 75 1 453 780 1 533
Övriga anslag 345 - 31 3 331 - 14 5 456
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 0 21 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 2 57 0 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 0 96 7 143
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 56 6 273 18 465
1:9 Läkemedelsverket 9 2 88 10 135
1:10 E-hälsomyndigheten - 2 - 19 66 - 39 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 19 - 12 252 3 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 55 - 2 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 0 - 2 54 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 37 0 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 15 1 24
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 4 - 5 65 - 55 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 84 3 670 31 1 083
5:1 Barnombudsmannen 2 - 1 15 - 1 25
5:2 Barnets rättigheter 0 0 21 6 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 15 - 3 122 - 17 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 23 3 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 39 4 311 - 2 607
8:1 Socialstyrelsen 28 1 440 70 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 55 - 2 473 29 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt