Augusti 2018 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration i augusti blev 1 431 miljoner kronor, vilket är 789 miljoner kronor lägre än i augusti 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första åtta månaderna till 12 605 miljoner kronor. Det är 11 039 miljoner kronor (53,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 10 053 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 835 miljoner kronor. Det beror främst på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande minskat kraftigt.

Asylsökande m.m. augusti 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande augusti 1 942 2 841 -899 -31,6
- varav män (inkl. pojkar) 1 146 1 704 -558 -32,7
- varav kvinnor (inkl. flickor) 796 1 137 -341 -30,0
- varav ens. barn och unga 78 152 -74 -48,7

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-augusti 14 171 16 612 -2 441 -14,7
- varav män (inkl. pojkar) 8 489 10 030 -1 541 -15,4
- varav kvinnor (inkl. flickor) 5 682 6 582 -900 -13,7
- varav ens. barn och unga 624 856 -232 -27,1
- varav pojkar 465
- varav flickor 159

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-augusti 2018 86 819 86 864 -45 -0,1
-varav asyl 13 613 22 898 -9 285 -40,5
-varav anhöriga till asylsökande 12 219 11 536 683 5,9
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 5 801 5 785 16 0,3
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 27 666 22 206 5 460 24,6

Källa: Migrationsverket

Augusti 2018 Augusti 2017
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 58 575 88 220 -29 645 -33,6
- varav ensamkommande barn och unga 1 520 13 316 -11 796 -88,6

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
8 Migration 1 431 - 789 12 605 - 11 039 21 275
1:1 Migrationsverket 316 - 51 3 452 - 420 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 776 - 940 7 180 - 10 888 13 014
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 16 14 81 - 259 93
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 200 200 396 396 395
Övriga anslag 122 - 12 1 497 133 2 426
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 68 19 622 72 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 15 4 191 44 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 25 - 25 439 12 670
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 11 - 7 170 10 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 3 - 3 74 - 5 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt