Augusti 2018 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd i augusti blev 3 057 miljoner kronor, vilket är 1 351 miljoner kronor högre än i augusti 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första åtta månaderna till 28 325 miljoner kronor. Det är 5 369 miljoner kronor (23,4 procent) högre än samma period föregående år. Tidpunkten för utbetalningarna kan variera mellan åren. Dock har budgeten för det internationella biståndet ökat med drygt 6 000 miljoner kronor jämfört med 2017. Orsaken till den högre budgeten för biståndet beror främst på att antalet asylsökande minskat, och därmed även de utgifter för migration som ingår i biståndsramen. För att nå upp till målet om att Sverige ska betala 1 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd, beslutade därför riksdagen att höja anslagen för det internationella biståndet.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
7 Internationellt bistånd 3 057 1 351 28 325 5 369 42 970
1:1 Biståndsverksamhet 2 922 1 313 27 439 5 339 41 563
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 121 39 768 21 1 199
Övriga anslag 14 - 1 118 8 208
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 9 2 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 - 3 71 1 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 0 29 4 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 3 2 8 2 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt