Augusti 2018 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev 2 744 miljoner kronor, det är 611 miljoner kronor (28,6 procent) högre än samma månad föregående år. Ökningen avser främst utgifter för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.

Hittills i år är utfallet  28 195 miljoner kronor, det är 874 miljoner kronor (3,2 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst utgifter för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. Av de totala utgifterna avser 19 295 miljoner kronor anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap och 4 058 miljoner kronor avser anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 744 611 28 195 874 53 945
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 103 329 19 295 742 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 52 - 2 519 32 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 114 105 4 058 - 443 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 1 - 17 236 13 642
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 12 11 115 97 169
1:8 Försvarets radioanstalt 60 5 692 51 1 106
2:1 Kustbevakningen 84 4 788 33 1 143
2:4 Krisberedskap 84 77 730 78 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 305 66 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 124 56 765 113 1 176
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
Övriga anslag 109 42 691 91 1 110
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 6 0 11
1:7 Officersutbildning m.m. 17 8 130 12 218
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 15 2 112 9 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 4 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 6 1 46 6 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 5 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 1 52 22 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 38 36 52 46 21
2:7 Statens haverikommission 3 0 28 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 24 - 3 219 - 6 393
4:1 Elsäkerhetsverket 4 0 37 0 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt