Augusti 2018 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan i augusti blev 339 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor högre än i augusti 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första åtta månaderna till 1 352 miljoner kronor. Det är 12 miljoner kronor (0,9 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
5 Internationell samverkan 339 7 1 352 - 12 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 272 - 16 997 - 60 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 16 1 101 32 192
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 2 - 1 24 3 43
1:9 Svenska institutet 8 0 71 1 124
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 26 18 74 - 1 174
Övriga anslag 14 4 84 13 147
1:3 Nordiskt samarbete 3 2 10 3 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 1 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 7 2 33 6 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 19 2 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 13 2 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 8 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt