Augusti 2018 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet i augusti blev 2 844 miljoner kronor, vilket är 228 miljoner kronor högre än i augusti 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–augusti till 29 742 miljoner kronor. Det är 1 146 miljoner kronor (4,0 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst högre utgifter för anslag 1:1 Polismyndigheten, 1:6 Kriminalvården och 1:5 Sveriges Domstolar.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
4 Rättsväsendet 2 844 228 29 742 1 146 46 239
1:1 Polismyndigheten 1 507 187 15 305 399 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 96 9 900 47 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 79 0 975 - 4 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 45 1 428 6 697
1:5 Sveriges Domstolar 300 - 1 3 790 214 5 612
1:6 Kriminalvården 601 18 5 932 297 8 649
1:12 Rättsliga biträden m.m. 155 21 1 833 141 2 555
Övriga anslag 60 - 6 578 45 998
1:7 Brottsförebyggande rådet 6 - 5 85 15 148
1:8 Rättsmedicinalverket 36 1 275 14 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 28 2 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 4 0 49 - 12 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 - 2 52 15 66
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 - 2 9 1 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 23 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 11 1 18
1:17 Domarnämnden 0 0 5 - 1 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 2 38 11 81
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt