Augusti 2018 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution i augusti blev 944 miljoner kronor. Det är 95 miljoner kronor högre än samma månad 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–augusti till 7 357 miljoner kronor. Det är 62 miljoner kronor (0,8 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
3 Skatt, tull och exekution 944 95 7 357 - 62 11 474
1:1 Skatteverket 627 30 4 938 - 41 7 594
1:2 Tullverket 155 22 1 195 16 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 163 42 1 224 - 37 1 947
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt